We Care - Safety, Reliability, Commitment

Privacystatement

Privacystatement Beele Engineering

Beele Engineering is een bedrijf dat zich bezighoudt met brandveiligheidssystemen. Op elk moment van de dag, in elk bedrijf, in elke situatie bestaat namelijk de dreiging van brandgevaar. Al meer dan drie decennia is Beele Engineering specialist in passieve brandveiligheidssystemen. Systemen waarmee de verspreiding van brand, rook, water en gassen via kabel- en buizeninstallaties wordt voorkomen.

Beele Engineering verzamelt gegevens over u en gebruikt deze gegevens om met u, als werkzoekende, in contact te komen en u andere diensten aan te kunnen bieden. Wij respecteren de privacy van bedrijven, leveranciers en websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan haar verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving wordt behandeld.

In dit beleid wordt beschreven hoe Beele Engineering uw gegevens verzamelt en gebruikt, en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. We raden u aan ons volledige Privacybeleid te lezen voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy.

Het moet voor u als betrokkene inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk.

Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Wel dient er rekening met de verplichting te worden gehouden om vanuit wetgeving bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Beele Engineering zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Beele Engineering draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via jobs@beele.com.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Dit IP-adres zal voor de tijd die nodig is om voor een goede beveiliging van de website te zorgen worden bewaard.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt die actief worden verstrekt bij het invullen van een contactformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail. Bij het invullen van het contactformulier en versturen van een e-mail worden uw e-mail en naam verstrekt. Hiermee verleent u expliciet toestemming om contact met u op te nemen.

Mocht u contact met ons hebben opgenomen via het contactformulier of e-mail dan zal deze e-mail of ingevulde contactformulier met uw vraag worden verwijderd als deze is beantwoord. De gegevens worden maximaal tot 1 week tot na de vraagstelling bewaard.

Doeleinden van de verwerking

Deze gegevens leggen wij vast om:

  • Om met u in contact te kunnen treden;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te verbinden met onze organisatie;
  • Om de diensten die wij aanbieden te realiseren;
  • Klantenservice te verlenen;
  • Het beveiligen en verbetering van de website;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail wij niet met u in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder CV geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
U kunt te allen tijde aangeven dat gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar jobs@beele.com. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens. Mocht u hier niet uitkomen dan helpen wij u graag.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Beele Engineering hieraan gehouden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen met betrekking tot het privacybeleid aan het voormelde e-mailadres zenden. Beele Engineering of het betreffende onderdeel zal binnen 10 werkdagen reageren op een van de bovenstaande verzoeken. Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen.
Tussen Beele Engineering en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Beele Engineering worden toegezien op de naleving daarvan.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet
voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beele Engineering werkt op dit moment met de volgende partij samen:

Achterhoek Werkt
Achterhoek Werkt is beheerder van www.jobs.beele.com. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kunt u denken aan het invullen van een contactformulier of een sollicitatieformulier. Tevens kunnen zij als derde partij alle profielen inzien die gekoppeld zijn aan vacatures. Deze worden via Contact 7 doorgestuurd zonder gegevens van personen op te slaan op de server. Vanwege de veiligheid van uw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens opgeslagen en een back up gemaakt, dit wordt gedaan bij Cloudinary en Google Drive. Deze partijen bevinden zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens. Aan de achterkant van de website worden geen gegevens opgeslagen.

Intern
Soms kan de informatie intern gedeeld worden. Er wordt uitsluitend toegang verschaft aan die medewerkers voor wie ter uitvoering van de overeenkomst deze toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk is. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. De toegang tot persoonsgegevens zal tot het minimum worden beperkt.

Aansprakelijkheid
Deze website is eigendom van Beele Engineering. Deze disclaimer is van toepassing op de website www.jobs.beele.com en e-mailverkeer. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Beele Engineering en onderdelen daarvan geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Beele Engineering en haar onderdelen zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.
De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Beele Engineering en haar onderdelen zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-01-2019.

We Care - Safety, Reliability, Commitment

Nog vragen? Neem contact op via jobs@beele.com